Thời tiết Quận Đồ Sơn - Hải Phòng theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

78%

T2 22/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.14

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.19

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.97

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.66

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.4

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.02

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.37

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.16

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.38

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.88

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.98

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.88

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.16 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.89 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Đồ Sơn - Hải Phòng trong 12h tới

Thời tiết Quận Đồ Sơn

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 30°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Đồ Sơn