Thời tiết Xã Lê Lai - Huyện Thạch An theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

9.942 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

95%

T2 22/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.06 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.06 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.96

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.32

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.56

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.53

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.01

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.7

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.61

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.99

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.49

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.74

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.688 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.687 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

100%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

99%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Lê Lai - Huyện Thạch An trong 12h tới

Thời tiết Xã Lê Lai

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 24°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.27 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Lê Lai