Thời tiết Thị xã Tân Châu - An Giang theo giờ

CN 19/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.05

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.68

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.01

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.8

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.29

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.82

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.35 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.68

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.8 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.9

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.5 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.02

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.74 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.07 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.19 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

73%

T2 20/05
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.55

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.64

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.03

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.62

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.41 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.73

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.36 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.45

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.33 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.46

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.16 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.47

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.14 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.43 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Tân Châu - An Giang trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Tân Châu

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.21 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Tân Châu